Jak zostać członkiem Banku

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Płońsku i zostań jego udziałowcem.

Członkiem Banku może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna. Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić aby zostać przyjętym to złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna zawierać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów.

Decydując się na członkostwo pamiętaj, że udziały banku spółdzielczego mają przede wszystkim właścicielski charakter i nie powinny być traktowane jak inwestycja z określoną stopą zwrotu. Udziałowcy, jako współwłaściciele, ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie banku spółdzielczego, zaś z nabyciem udziałów wiążą się ryzyka (brak objęcia udziałów systemem gwarantowania, obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat banku spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów, ryzyko nieotrzymania dywidendy, ryzyko wstrzymania wypłaty udziałów).

Całość praw i obowiązków członka Banku znajduje się w STATUCIE BANKU. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku w ODDZIAŁACH.

Poniżej do pobrania: deklaracje przystapienia oraz obowiązek informacyjny.

 

Prawa członków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Płońsku mają prawo:

  • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  •  uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Obowiązki członków

Członkowie są zobowiązani:

  • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
  • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego