Działalność podstawowa

Obejmuje działania na poziomie podstawowym czyli dostarczanie produktów i usług społeczeństwu zgodnie z jego potrzebami. Przyjęcie społecznej odpowiedzialności wymaga etycznego i efektywnego postępowania wobec Klienta, a także rzetelnego informowania Klienta o zapisach w umowach, zgodnie z zasadami etyki biznesu, które propagujemy poprzez hasło „Bank Spółdzielczy w Płońsku Twoim lojalnym partnerem”. W tym celu zostały także wprowadzone przez Bank zasady dobrych praktyk, które funkcjonują w Banku i obowiązują zarówno pracowników jak i Klientów:

  1. Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania
  2. Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej
  3. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej

W ramach podstawowej działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Płońsku działa także w obszarach takich jak:

  • polityka szkoleniowa i rozwój kompetencji kadry spójnych z kulturą organizacji i strategią Banku
  • rozwój postępu naukowo – technicznego w zakresie technologii informatycznych
  • działania o charakterze promocyjno – edukacyjnym, w zakresie których Bank Spółdzielczy podejmuje wiele działań o charakterze promocyjno – informacyjnym, np. wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny dla Klientów, uczestniczy w wystawach i targach na terenie działania Banku
  • współpraca z Mazowiecką Izbą Gospodarczą w zakresie organizowanych konkursów i olimpiad z wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości
  • współpraca z wyższymi szkołami ekonomicznymi w zakresie organizowania praktyk dla studentów
  • współpraca z Płońską Izbą Gospodarczą
  • współpraca z Lokalną Grupą Działania - Przyjazne Mazowsze