Gwarancje

Gwarancja Bankowa jest to szczególna forma gwarancji samoistnej, w której to nasz Bank jest gwarantem. Na podstawie pisemnej umowy gwarancji bankowej zobowiązujemy się na Twoje zlecenia do zapłaty beneficjentowi gwarancji kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji po uprzednim otrzymaniu pisemnego żądania beneficjenta stwierdzającego, że zleceniodawca nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych Gwarancją Bankową. Umowa gwarancji bankowej może być stosowana zarówno w obrotach krajowych, jak i zagranicznych.
Gwarancja Bankowa to przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji, minimalne ryzyko oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności.


Gwarancja Bankowa, to:
 
 •  pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych, w obrocie krajowym i zagranicznym,
 •  zobowiązanie gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem Gwarancji Bankowej,
 •  gwarancja Bankowa podnosi Twoją wiarygodność w oczach partnera handlowego, dzięki renomie Banku udzielającego Gwarancji Bankowej,
 •  zleceniodawca może uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczający,
 •  beneficjent uzyskuje sprawny instrument egzekwowania swoich należności.
 
Jakich gwarancji udzielamy?
 
 •  gwarancja przetargowa (zastępująca wadium gotówkowe),
 •  gwarancja dobrego wykonania kontraktu (często zastępująca kaucję gwarancyjną),
 •  gwarancja zwrotu zaliczki (umożliwiająca uzyskanie przedpłaty od kupującego),
 •  gwarancja płatności (zabezpieczająca zapłatę za dostarczane towary lub usługi),
 •  gwarancja spłaty kredytu (umożliwia uzyskanie tego kredytu),
 •  gwarancja celna (zabezpieczająca zapłatę długu celnego może zastąpić depozyt gotówkowy lub poręczenie),
 •  gwarancja wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych (jest podstawą uzyskania zezwolenia na organizowanie lub prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, loterii lub zakładów wzajemnych),
 •  gwarancja akcyzowa (stanowi zabezpieczenie zapłaty podatku akcyzowego z tytułu przemieszczania wyrobów akcyzowych lub w związku z nabyciem i dostawą wyrobów akcyzowych).
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą gwarancji: